Aktuality

Kliknutím na nadpis zobrazíte text aktuality.

Popelnice na tříděný odpad11.4.2019

Městský úřad Klobouky upozorňuje občany, kteří mají zájem o nádoby na tříděný odpad na plast a papír do svého domu, aby se dostavili ve dnech od 15.-18. či 23.-26.dubna na Městský úřad. Zde podepíší protokol, za základě kterého jim budou nádoby na sběrném místě vydány.

Svoz domovního odpadu4.4.2019

Město Klobouky u Brna oznamuje, že s platností od 1.4.2019 bude svoz domovního odpadu v Bohumilicích probíhat vždy každé liché úterý. Děkujeme za pochopení. 

Ukliďme Bohumilice 20191.4.2019

Ukliďme Bohumilice

Ostatkové posezení27.2.2019

Milí přátelé a kamarádi, 

členové výboru spolku Přátelé Bohumilic vás srdečně zvou na tradiční ostatkové posezení v prostorách klubu dne 2.3.2019 od 11.00 hod.

Bohaté občerstvení zajištěno!

Těšíme se na vás!

Co pro nás vyplývá z nového vodního zákona?13.2.2019

Vážení občané,

od 1.1.2019 vstupuje v platnost zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění právní předpis č. 254/2001 Sb. - Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Tento zákon upravuje nakládání s odpadními vodami a nově upravuje podmínky jejich možné likvidace. Odpadními vodami dle §38 tohoto zákona jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu) a jejich směsi se srážkovými vodami, jakož i jiné vody z těchto staveb odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou kanalizací, stává se srážková voda vtokem do této kanalizace vodou odpadní. Zneškodňováním odpadních vod se pro účely tohoto zákona rozumí jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních, či jejich akumulace s následným odvozem na čistírnu odpadních vod. Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby, vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k jejich vlivu na jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu. Maximální povolené množství odpadních vod vypouštěné z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení nesmí celkově přesáhnout 15 m3/den. Zneškodňování odpadních vod zálivkou lze kvalifikovat jako nakládání s vodami. Zalévání zahrady odpadní vodou nebo zasakování může způsobit možné ohrožení podzemních vod, proto je nutno mít vždy povolení Vodoprávního úřadu obce s rozšířenou působností, který sídlí v Hustopečích u Brna. Bez ohledu na to, zda obec porušuje zákon nevybudováním kanalizace, zakazuje zákon vypouštět odpadní vody do potoka či příkopů bez povolení. Lidé, kteří žijí v oblastech nebo obcích bez kanalizace, mají povinnost nést své náklady při likvidaci odpadních vod, a to buď zbudováním bezodtokové jímky (žumpy) a zajištěním jejího pravidelného vyvážení, nebo zbudováním soukromé domovní čističky odpadních vod. Zatímco stavba bezodtokové jímky (žumpy) vyžaduje pouze povolení stavebního úřadu, výstavbu domovní čističky odpadních vod povoluje vodoprávní úřad a její provozovatel musí disponovat i povolením o vypouštění odpadních vod. Pokud obyvatelé obce nezákonně nakládají s odpadními vodami (tedy např. vypouští odpadní vody bez povolení do potoka), dopouštějí se přestupku a hrozí jim pokuta až do výše 100 000 Kč.

Další alternativou pro likvidaci odpadních vod jsou malé (domovní) čističky odpadní vod. Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Povolení vydává Vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností, který sídlí v Hustopečích u Brna. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod. Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (tedy oprávněná laboratoř).

Poslední variantou likvidace odpadních vod jsou bezodtokové jímky (žumpy). Každý, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. Likvidace odpadních vod z bezodtokových jímek však bude možná jen na některých ČOV. Majitelé nemovitostí musí prokázat, kolik odpadu (odpadní vody) z bezodtokové jímky odvezli, a to až dva roky zpětně. V současné době běží lhůta 2 let na přípravu, která končí v lednu 2021. Důležitý je také fakt, že objem likvidovaných odpadních vod musí odpovídat spotřebě vody. Množství (objem) je nejlepší doložit měřením. Při více zdrojích vody je vhodné instalovat vodoměr i na potrubí vodovodu ze studny nebo jímky na dešťovou vodu použitou v domácnosti (mimo vodu používanou pro zálivku zahrady). Nebude-li všechna voda spotřebovaná v nemovitosti měřena (mimo např. zálivku zahrady), bude vodoprávní úřad vycházet ze směrných čísel roční potřeby vody (viz. vyhláška č. 120/2011 Sb. MZe). Pro bytový fond (rodinné domy) je směrné číslo 35+1 = 36 m3/os/rok. Směrná čísla roční potřeby vody jsou však ve většině případů vyšší než skutečná spotřeba vody v domácnosti. Dále je třeba dbát na to, že odvážení odpadních vod na ČOV musí zajišťovat oprávněné firmy. Zda má firma oprávnění je možno ověřit na Živnostenském úřadě (Hustopeče), přičemž zatím pravděpodobně postačí oprávnění k autodopravě. Praxe by měla být taková, že oprávněná firma vydá majiteli doklad prokazující kolik odpadních vod odvezla a která ČOV je zlikvidovala. Nicméně, znovu připomínáme, že ne každá ČOV bude odpadní vody z bezodtokových jímek přijímat. Nepříznivá je také skutečnost, že poplatky za likvidaci odpadních vod na ČOV jsou vyšší (smluvní ceny), než stočné. Rovněž náklady na dopravu zvýší celkovou cenu vynaloženou k úhradě likvidace odpadních vod. Dodržování nového vodního zákona bude kontrolováno. Kontroly bude provádět na základě podnětu (udání) u fyzických osob vodoprávní úřad, u podnikajících fyzických nebo právnických osob Česká inspekce životního prostředí. Pokud fyzická osoba nebude mít potřebné doklady prokazující množství a způsob likvidace odpadních vod z bezodtokové jímky (žumpy), hrozí jí pokuta až 20.000,- Kč (viz. §116 zákona o vodách). Fyzická osoba se v tomto případě dopustí přestupku tím, že nepředloží doklady o odvozu odpadních vod podle §38. Tolik k výkladu nového vodního zákona. Na závěr uvádíme, že ČOV Klobouky u Brna odpadní vody z bezodtokových jímek přijímat může.

Rada města

Budoucnost kanalizace v Bohumilicích 13.2.2019

Vážení občané místní části Bohumilice,

při setkání s vedením města, které proběhlo ve čtvrtek 8.11.2018 v prostorách školního klubu, byla jedním z témat stavba splaškové kanalizace a likvidace odpadních vod v Bohumilicích. Je nám dobře známo, že absence splaškové kanalizace mnohé z Vás tíží a činí Vám jisté komplikace, zvláště při výstavbě nových domů. Celá situace ve věci splaškové kanalizace je však mnohem složitější, než by se mohlo zdát. Do Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění) byla implementována směrnice EU, podle které musí mít všechny obce nad 2000 občanů vyřešeno odkanalizování odpadních vod. Tyto obce tedy musí mít čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV). V současné době nejsou dostupné informace, že by za nesplnění této směrnice platila jakákoliv obec pokuty. Níže citujeme konkrétní znění směrnice:

„Obce, jejichž současně zastavěné území je zdrojem znečištění o velikosti nad 2000 ekvivalentních obyvatel, nebo ty, které této velikosti dosáhnou do 31. prosince 2010, jsou povinny nejpozději do 31. prosince 2010 zajistit odkanalizování a čištění jejich odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 vodního zákona, ve znění tohoto zákona.“

Za naplňování směrnice o čištění vod je odpovědné Ministerstvo zemědělství. Oprávnění udělovat pokuty má Česká inspekce životního prostředí. Faktem je, že ČOV a novou splaškovou kanalizaci v současné době budují už i menší sídla. U sídel do 500 obyvatel je ale na individuálním posouzení, jakým způsobem budou likvidaci odpadních vod řešit. Všechny obce však mohou žádat o podporu na kanalizaci a ČOV z různých dotačních programů – z ministerstva zemědělství (MZe), operačního programu Životní prostředí i od Jihomoravského kraje. Může se tedy zdát, že možností, jak řešit výstavbu nové splaškové kanalizace, existuje vícero. Zaměříme-li se však na pravidla pro poskytování a čerpání státní finanční podpory, například v rámci programu ČR – MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, která by šla uplatnit pro možnou stavbu kanalizace a ČOV v místní části Bohumilice, zjistíme, že situace ani zdaleka není jednoduchá.

K podpoře výstavby kanalizací a ČOV za účelem odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění městských odpadních vod je určen podprogram 129 303. Dané podmínky pro získání možné podpory jsou pro: - výstavbu, dostavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (ČOV), v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce); - výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů; - musí být realizovány v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1000 obyvatel; - předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK), v případě změny PRVKÚK nesmí mít příslušná změna negativní stanovisko MZe; - žadatel plní veškeré povinnosti vlastníka infrastruktury vodovodů a kanalizací vyplývajících ze zákona č. 274/2001 Sb. (v případě, že žadatel je již vlastníkem stávající infrastruktury vodovodů a kanalizací); - do seznamu budou zařazeny akce přecházející ze zásobníku akcí Programu 129 250; - termín a způsob předkládání nových žádostí o zařazení akcí do Seznamu vyhlásí Ministerstvo zemědělství formou výzvy, pokud budou zajištěny dostatečné finanční prostředky. Podpora poskytnutá podle pravidel v rámci tohoto podprogramu je tzv. „účelově určenou podporou na krytí nákladů stavební a technologické části staveb“ (dále jen NSTČ), a to pouze uznatelných částí nákladů akce. To znamená, že z této dotace je možno uhradit pouze náklady po odečtení neuznatelných částí, jako jsou např. náklady na přípravu a zabezpečení akce, projektovou dokumentaci, náklady na zainvestování pozemků, náklady na kanalizační přípojky, náklady na řady vedoucí k rekreační zástavbě a objektům nesloužícím k trvalému bydlení, jiné neuznatelné náklady, rezervy apod. Veškeré tyto neuznatelné náklady tedy musí hradit město z vlastního rozpočtu včetně financování některých položek ze strany majitelů nemovitostí, u kterých bude kanalizační přípojka zbudována. Fakta jsou taková, že v rámci programu 129 300 je možné poskytnout na výstavbu splaškové kanalizace dotaci v maximální výši 50 mil. Kč. Maximální uznatelné náklady (NSTČ) se pro výpočet dotace stanoví tak, že na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele u podprogramu 129 303 (kanalizací) nepřekročí 80 tis. Kč bez DPH. Pokud je žadatelem o dotaci obec s více než 1000 obyvateli, je dotace stanovena ve výši 55 % z NSTČ.

Budeme-li se bavit konkrétně o situaci v Bohumilicích, ve studii vypracované v roce 2016 jsou navrženy dvě varianty řešení kanalizace. První variantou je splašková kanalizace a přečerpávání odpadních vod na ČOV Klobouky u Brna, druhou pak splašková kanalizace a vlastní ČOV v Bohumilicích. Investiční náklady obou uvedených variant se příliš neliší a pohybují se kolem 30 mil. Kč. V případě čerpání odpadních vod na ČOV v Kloboukách bychom se však zřejmě potýkali se značným problémem se získáním souhlasů s uložením kanalizace do soukromých pozemků (zřízením věcných břemen). V případě získání dotace a za předpokladu, že by se připojili všichni obyvatelé Bohumilic, město na kanalizaci získá cca 16 mil Kč (vypočteno jako počet obyvatel krát 80 tis Kč, 200 x 80.000,- = 16 mil. Kč). Zbývající část nákladů (cca 14 mil. Kč) by musela být hrazena z rozpočtu města. V případě malého zájmu o připojení je nutno počítat s vyšším financováním z městského rozpočtu. Následně by si každá domácnost v Bohumilicích musela na své náklady upravit domovní kanalizaci v RD, zrušit jímku a vybudovat kanalizační přípojku, která není uznatelným nákladem NSTČ. Předpokládaná cena jedné přípojky přitom pro většinu občanů nebude zanedbatelná. Jedná domovní přípojka PVC DN150 délky 15 m stojí cca 61.500,- Kč (4100,- kč/bm x 15 m = 61.500,- Kč; zdroj: Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury 2016, MMR ČR). Nezanedbatelné by bylo také navýšení stočného, jehož výši by stanovily skutečné náklady na provoz kanalizace a ČOV dělené počtem připojených obyvatel. Z běžné praxe je přitom známo, že čím je obec menší, tím jsou náklady na osobu a rok vyšší. Jako konkrétní příklad můžeme uvést Brumovice, kde je stočné 1440,- Kč/os/rok, v Kloboukách pak 1008,- Kč/os/rok.

Vzhledem ke skutečnosti, že sankce kvůli absenci splaškové kanalizace a ČOV v Bohumilicích městu Klobouky u Brna zatím nehrozí, je vhodnost výstavby kanalizace na pečlivém zvážení. Při dalších jednáních o kanalizaci v Bohumilicích je třeba vzít v potaz, že vybudování splaškové kanalizace v obci či místní části s 200 obyvateli je skutečně velmi nákladnou investicí. Před zahájením příslušných kroků vedoucích k vybudování kanalizace je nutno ověřit skutečný zájem občanů o připojení na kanalizaci a ochotu uhradit s tím spojené náklady pořizovací a následně i provozní.

Rada města

Výroční schůze spolku18.1.2019

Srdečně zveme všechny členy na výroční schůzi spolku ,,Přátelé Bohumilic“, která se koná v neděli 3.2.2019 ve školním klubu. Začátek v 17:00 hod. Účast všech členů spolku je nutná.

Program schůze:

 • Zahájení
 • Zpráva o činnosti
 • Pokladní zpráva
 • Informace z radnice
 • Zhodnocení činnosti za rok 2018
 • Návrh plánu činnosti spolku pro rok 2019
 • Diskuse
 • Usnesení
 • Závěr

  Po oficiální části je připraveno malé občerstvení. Těšíme se na Vás!

Zimní údržba chodníků v Bohumilicích15.1.2019

Vážení občané, s radostí Vám oznamujeme, že vedení města Klobouky u Brna zahájilo zimní údržbu chodníků v Bohumilicích!

Setkání pod vánočním stromem8.12.2018

Spolek Přátelé Bohumilic srdečně zve všechny občany na setkání pod vánočním stromem, které se bude konat v neděli 16.12.2018 od 17:30

Můžete se těšit na vánoční foto-příběh, vystoupení ženáčů z Bošovic a tradiční občerstvení. 

Těšíme se na Vás!

Česko zpívá koledy3.12.2018

Milí obyvatelé Bohumilic, 

Bohumilice se letos opět zapojí do tradiční celorepublikové akce Česko zpívá koledy. Sejdeme se 12.12.2018 před 18. hodinou u vánočního stromu. Občerstvení zajištěno :-)

Těšíme se na Vás a přejeme příjemné prožití adventu!