Aktuality

Kliknutím na nadpis zobrazíte text aktuality.

Zábavné odpoledne pro děti25.5.2019

Junák – český skaut, středisko ICHTHYS Klobouky u Brna z.s., oddíl ORION Velké Hostěrádky a Sbor církve bratrské v Bohumilicích pořádají zábavné odpoledne pro děti, a to dne 26.5.2019 od 14:30 v prostorách sborového domu Církve bratrské. Pro starší děti odstartujeme tradiční běh okolo Bohumilic. Pro mladší děti budou v zahradě připraveny drobné soutěže. Na závěr proběhne táborák s opékáním v zahradě.

Dětské hřiště v Bohumilicích23.5.2019

Milí rodiče i prarodiče, vy i vaše děti a vnoučátka se můžete těšit na nové dětské hřiště. Získali jsme podporu od nadačního fondu AVAST, která nám umožní v první etapě zakoupit velkou dětskou houpačku, pískoviště 2,5 x 2,5 metru a pružinovou houpačku. Ačkoliv v první etapě bude hřiště jen maličké, věříme, že děti si jej ihned oblíbí. Následně bude hřiště v dalších etapách průběžně rozšiřováno v závislosti na případných sponzorských darech a finančních možnostech spolku Přátelé Bohumilic i města Klobouky u Brna. Děkujeme Víťovi Suchánkovi, který se ochotně zhostil role patrona projektu. Bez jeho účasti na projektu bychom o dotaci žádat nemohli. Nyní zbývá naplánovat realizaci a oslovit všechny dobrovolníky s prosbou o pomoc při terénních úpravách a výstavbě oplocení, aby si děti mohly hřiště začít užívat ještě letos v létě.

Svoz plastu a papíru16.5.2019

Město Klobouky u Brna oznamuje, že svoz popelnic na plast se uskuteční v pondělí 20. května a svoz popelnic na papír se uskuteční ve středu 22. května. Upozorňujeme, že oba svozy budou probíhat od 6:00 hodiny ranní.

Pálení čarodějnic29.4.2019

Zveme Vás na TÁBORÁK V KLUBU, který se koná při příležitosti pálení čarodejnic v úterý 30. dubna od 18.00 hodin. Občerstvení (špekáček, pivo a jiné pití, překvapení šéfkuchaře) zajištěno. Akce se koná za každého počasí.

Výšlap a pálení čarodějnic24.4.2019

Tuto neděli se měl konat pravidelný výšlap kolem Bohumilic, ale vzhledem k nepříznivému výhledu počasí se tato akce odkládá na pozdější termín, pravděpodobně neděli 5. května. Večer u táboráku (pálení čarodějnic) 30. dubna se bude konat na hřišti od 18.00 hodin. Tato akce by se nekonala v případě špatného počasí.

Popelnice na tříděný odpad11.4.2019

Městský úřad Klobouky upozorňuje občany, kteří mají zájem o nádoby na tříděný odpad na plast a papír do svého domu, aby se dostavili ve dnech od 15.-18. či 23.-26.dubna na Městský úřad. Zde podepíší protokol, za základě kterého jim budou nádoby na sběrném místě vydány.

Svoz domovního odpadu4.4.2019

Město Klobouky u Brna oznamuje, že s platností od 1.4.2019 bude svoz domovního odpadu v Bohumilicích probíhat vždy každé liché úterý. Děkujeme za pochopení. 

Ukliďme Bohumilice 20191.4.2019

Ukliďme Bohumilice

Ostatkové posezení27.2.2019

Milí přátelé a kamarádi, 

členové výboru spolku Přátelé Bohumilic vás srdečně zvou na tradiční ostatkové posezení v prostorách klubu dne 2.3.2019 od 11.00 hod.

Bohaté občerstvení zajištěno!

Těšíme se na vás!

Co pro nás vyplývá z nového vodního zákona?13.2.2019

Vážení občané,

od 1.1.2019 vstupuje v platnost zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění právní předpis č. 254/2001 Sb. - Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Tento zákon upravuje nakládání s odpadními vodami a nově upravuje podmínky jejich možné likvidace. Odpadními vodami dle §38 tohoto zákona jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu) a jejich směsi se srážkovými vodami, jakož i jiné vody z těchto staveb odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou kanalizací, stává se srážková voda vtokem do této kanalizace vodou odpadní. Zneškodňováním odpadních vod se pro účely tohoto zákona rozumí jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních, či jejich akumulace s následným odvozem na čistírnu odpadních vod. Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby, vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k jejich vlivu na jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu. Maximální povolené množství odpadních vod vypouštěné z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení nesmí celkově přesáhnout 15 m3/den. Zneškodňování odpadních vod zálivkou lze kvalifikovat jako nakládání s vodami. Zalévání zahrady odpadní vodou nebo zasakování může způsobit možné ohrožení podzemních vod, proto je nutno mít vždy povolení Vodoprávního úřadu obce s rozšířenou působností, který sídlí v Hustopečích u Brna. Bez ohledu na to, zda obec porušuje zákon nevybudováním kanalizace, zakazuje zákon vypouštět odpadní vody do potoka či příkopů bez povolení. Lidé, kteří žijí v oblastech nebo obcích bez kanalizace, mají povinnost nést své náklady při likvidaci odpadních vod, a to buď zbudováním bezodtokové jímky (žumpy) a zajištěním jejího pravidelného vyvážení, nebo zbudováním soukromé domovní čističky odpadních vod. Zatímco stavba bezodtokové jímky (žumpy) vyžaduje pouze povolení stavebního úřadu, výstavbu domovní čističky odpadních vod povoluje vodoprávní úřad a její provozovatel musí disponovat i povolením o vypouštění odpadních vod. Pokud obyvatelé obce nezákonně nakládají s odpadními vodami (tedy např. vypouští odpadní vody bez povolení do potoka), dopouštějí se přestupku a hrozí jim pokuta až do výše 100 000 Kč.

Další alternativou pro likvidaci odpadních vod jsou malé (domovní) čističky odpadní vod. Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Povolení vydává Vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností, který sídlí v Hustopečích u Brna. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod. Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (tedy oprávněná laboratoř).

Poslední variantou likvidace odpadních vod jsou bezodtokové jímky (žumpy). Každý, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. Likvidace odpadních vod z bezodtokových jímek však bude možná jen na některých ČOV. Majitelé nemovitostí musí prokázat, kolik odpadu (odpadní vody) z bezodtokové jímky odvezli, a to až dva roky zpětně. V současné době běží lhůta 2 let na přípravu, která končí v lednu 2021. Důležitý je také fakt, že objem likvidovaných odpadních vod musí odpovídat spotřebě vody. Množství (objem) je nejlepší doložit měřením. Při více zdrojích vody je vhodné instalovat vodoměr i na potrubí vodovodu ze studny nebo jímky na dešťovou vodu použitou v domácnosti (mimo vodu používanou pro zálivku zahrady). Nebude-li všechna voda spotřebovaná v nemovitosti měřena (mimo např. zálivku zahrady), bude vodoprávní úřad vycházet ze směrných čísel roční potřeby vody (viz. vyhláška č. 120/2011 Sb. MZe). Pro bytový fond (rodinné domy) je směrné číslo 35+1 = 36 m3/os/rok. Směrná čísla roční potřeby vody jsou však ve většině případů vyšší než skutečná spotřeba vody v domácnosti. Dále je třeba dbát na to, že odvážení odpadních vod na ČOV musí zajišťovat oprávněné firmy. Zda má firma oprávnění je možno ověřit na Živnostenském úřadě (Hustopeče), přičemž zatím pravděpodobně postačí oprávnění k autodopravě. Praxe by měla být taková, že oprávněná firma vydá majiteli doklad prokazující kolik odpadních vod odvezla a která ČOV je zlikvidovala. Nicméně, znovu připomínáme, že ne každá ČOV bude odpadní vody z bezodtokových jímek přijímat. Nepříznivá je také skutečnost, že poplatky za likvidaci odpadních vod na ČOV jsou vyšší (smluvní ceny), než stočné. Rovněž náklady na dopravu zvýší celkovou cenu vynaloženou k úhradě likvidace odpadních vod. Dodržování nového vodního zákona bude kontrolováno. Kontroly bude provádět na základě podnětu (udání) u fyzických osob vodoprávní úřad, u podnikajících fyzických nebo právnických osob Česká inspekce životního prostředí. Pokud fyzická osoba nebude mít potřebné doklady prokazující množství a způsob likvidace odpadních vod z bezodtokové jímky (žumpy), hrozí jí pokuta až 20.000,- Kč (viz. §116 zákona o vodách). Fyzická osoba se v tomto případě dopustí přestupku tím, že nepředloží doklady o odvozu odpadních vod podle §38. Tolik k výkladu nového vodního zákona. Na závěr uvádíme, že ČOV Klobouky u Brna odpadní vody z bezodtokových jímek přijímat může.

Rada města